. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการเตรียมรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA รุ่นที่ 2

.18 – 20 พฤษภาคม 2566

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการเตรียมรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA รุ่นที่ 2

ผู้รับผิดชอบ

คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตร ฯ (ดำเนินการจัดประชุมโดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ)

ใส่ความเห็น

Scroll to Top