การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ หลักสูตรฯ เพื่อจัดทำและวิพากย์คู่มือการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตรฯ เพื่อจัดทำและวิพากย์คู่มือการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร

รับผิดชอบ    คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตร ฯ (ดำเนินการจัดประชุมโดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ)

ใส่ความเห็น

Scroll to Top