การอบรมหลักสูตรการจัดทำหลักสูตรตามแนวทางOBE (Backward Curriculum Design) (In-house training โดยทปอ)

13 – 14 กรกฎาคม 2566

การอบรมหลักสูตรการจัดทำหลักสูตรตามแนวทางOBE (Backward Curriculum Design) (In-house training โดยทปอ)

ผู้รับผิดชอบ รองคณบดีด้านการศึกษาฯ

ใส่ความเห็น

Scroll to Top