การอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA version 4 (In-house training โดยทปอ) 

 

24 – 26 กรกฎาคม 2566

การอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA version 4 (In-house training โดยทปอ)

ผู้รับผิดชอบ รองคณบดีด้านการศึกษาฯ

ใส่ความเห็น

Scroll to Top