การอบรมหลักสูตร AUN-QA Implementation and Gap Analysis version 4 (In-house training โดยทปอ)

10 – 11 กรกฎาคม 2566

การอบรมหลักสูตร AUN-QA Implementation and Gap Analysis version 4 (In-house training โดยทปอ)

ผู้รับผิดชอบ  รองคณบดีด้านการศึกษาฯ

ใส่ความเห็น

Scroll to Top