วพบ.สปร.นว .การเตรียมความพร้อมนักศึกษาระหว่างเรียนปีการศึกษา 2565 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 2 (รุ่นที่ 52) (ขณะฝึกปฏิบัติวิชาหลักการและเทคนิคการพยาบาล) รุ่นที่ 2 อาจารย์ นักศึกษา 55 คน

วพบ.สปร.นว .การเตรียมความพร้อมนักศึกษาระหว่างเรียนปีการศึกษา 2565 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 2 (รุ่นที่ 52) (ขณะฝึกปฏิบัติวิชาหลักการและเทคนิคการพยาบาล) รุ่นที่ 2  อาจารย์ นักศึกษา55 คน

ใส่ความเห็น

Scroll to Top