Author name: wuttichai

ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก รอบที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ประกาศสถาบันพระบรมราชชนกเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารั …

ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก รอบที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 Read More »

Scroll to Top