ดาวน์โหลดเอกสาร

การประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ จัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ระยะที่ 6 เพื่อวางแผนกรอบสมรรถนะบุคลากรสายสอนและสายสนับสนุน เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พศ.2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 10 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

ป้องกัน: เอกสาร FON PBRI Digital Road Map และประกาศนโยบายของคณะพยาบาลศาสตร์ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี สำหรับวิทยาลัยในสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

ไม่มีคำเกริ่นนำเพราะว่านี่เป็นเรื่องที่ถูกป้องกัน

ประชาสัมพันธ์ตารางการอบรม คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการฝึกอบรม คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบัน …

ประชาสัมพันธ์ตารางการอบรม คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก Read More »

หลักเกณฑ์ใช้จ่ายเงินรายได้ของสถาบันพระบรมราชชนก

ประกาศ สถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงิ …

หลักเกณฑ์ใช้จ่ายเงินรายได้ของสถาบันพระบรมราชชนก Read More »

ขอเชิญร่วม คัดกรองสุขภาพในโครงการรณรงค์สร้างความรู้ด้านสุขภาพ “รอบรู้ สู่สุขภาพดี” ทุกวันพุธของเดือน เริ่ม วันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 7.30-9.00 ณ บริเวณกองกลางชั้น 8 สถาบันพระบรมราชชนก

ขอเชิญร่วม คัดกรองสุขภาพในโครงการรณรงค์สร้างความรู้ด้าน …

ขอเชิญร่วม คัดกรองสุขภาพในโครงการรณรงค์สร้างความรู้ด้านสุขภาพ “รอบรู้ สู่สุขภาพดี” ทุกวันพุธของเดือน เริ่ม วันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 7.30-9.00 ณ บริเวณกองกลางชั้น 8 สถาบันพระบรมราชชนก Read More »

แนวทางในการดำเนินการให้เอื้อกับอาจารย์ในการขอตำแหน่งวิชาการ

                                                        …

แนวทางในการดำเนินการให้เอื้อกับอาจารย์ในการขอตำแหน่งวิชาการ Read More »

ป้องกัน: เอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการบริหารงานบุคคลและการขอตำแหน่งทางวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ รร.เอเชียแอร์พอร์ท ปทุมธานี

ไม่มีคำเกริ่นนำเพราะว่านี่เป็นเรื่องที่ถูกป้องกัน

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาพยาบาลและประกาศร่วมสัมมนาการเรียนต่อสำหรับพยาบาลในระดับ ปริญญาตรี โท เอก

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาพยาบาล และประกาศร่วมสัมมนาการเร …

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาพยาบาลและประกาศร่วมสัมมนาการเรียนต่อสำหรับพยาบาลในระดับ ปริญญาตรี โท เอก Read More »

Scroll to Top