กิจกรรมภายใน

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในการทำวิทยานิพนธ์

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในการทำ …

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในการทำวิทยานิพนธ์ Read More »

การประชุมโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารด้านยุทธศาสตร์และการจัดการผลการปฏิบัติงาน

รวมภาพการประชุมโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารด้านยุทธศาสต …

การประชุมโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารด้านยุทธศาสตร์และการจัดการผลการปฏิบัติงาน Read More »

ภาพกิจกรรมการประชุมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการสร้างฉันทะและความผูกพันต่อคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก และพิธีกตเวทิตาจิต บูทิตกษีณวาร 25-26 กันยายน 2566 ณ รร.เฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี

การประชุมโครงการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายวิชากา …

ภาพกิจกรรมการประชุมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการสร้างฉันทะและความผูกพันต่อคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก และพิธีกตเวทิตาจิต บูทิตกษีณวาร 25-26 กันยายน 2566 ณ รร.เฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี Read More »

การจัดโครงการของคณะพยาบาลศาสตร์ : โครงการสร้างสรรค์ปัญญาสู่สังคมด้านศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อส่งเสริมการบูรณาการศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทยกับการพัฒนานักศึกษา ,โครงการพัฒนาสมรรถนะการเขียนตำราทางการพยาบาล“เริ่มต้นการเขียนตำรา อย่างมืออาชีพ”วันที่ 21-22 สิงหาคม 2566 และการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต วันที่ 20 สิงหาคม 2566

โครงการสร้างสรรค์ปัญญาสู่สังคมด้านศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อส …

การจัดโครงการของคณะพยาบาลศาสตร์ : โครงการสร้างสรรค์ปัญญาสู่สังคมด้านศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อส่งเสริมการบูรณาการศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทยกับการพัฒนานักศึกษา ,โครงการพัฒนาสมรรถนะการเขียนตำราทางการพยาบาล“เริ่มต้นการเขียนตำรา อย่างมืออาชีพ”วันที่ 21-22 สิงหาคม 2566 และการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต วันที่ 20 สิงหาคม 2566 Read More »

Scroll to Top